Grilc, Starc & Partnerji Sodelovalci BANNER

POLITIKA ZASEBNOSTI GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV PRI ODVETNIŠKI DRUŽBI GRILC, STARC & PARTNERJI

Upravljavec vaših osebnih podatkov je Odvetniška družba Grilc, Starc in partner, o. p., d. o. o., Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško (v nadaljevanju: Odvetniška družba GSP).

Odvetniška družba GSP ni zavezana k imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, ker za odvetnike velja izjema iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Odvetniška družba GSP, oziroma v njenem imenu in za njen račun pri njej zaposleni odvetniki in drugo strokovno osebje, obdeluje vaše osebne podatke za namene izpolnjevanja medsebojnih pravic in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi ali drugih pogodb civilnega prava, za izvajanja naročenih odvetniških storitev, kot so zastopanje pred sodišči in drugimi državnimi organi, naročenega pravnega svetovanja v okviru podeljenega pooblastila ter za nemoten potek dela in organizacijo dela Odvetniške družbe GSP, vse pa v mejah, ki jih določajo predpisi s področja varstva osebnih podatkov, sklenjene pogodbe, dano pooblastilo ali izražena volja posameznikov.

Odvetniška družba GSP, oziroma v njenem imenu in za njen račun pri njej zaposleni odvetniki in drugo strokovno osebje, obdeluje osebne podatke praviloma na podlagi pogodbe med Odvetniško družbo GSP in posameznikom, pogodba pa je usklajena z naslednjimi predpisi: Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba EU 2016/679), Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Zakon o odvetništvu, Zakon o delovnih razmerjih ter z drugimi mednarodnimi pogodbami, predpisi EU in nacionalnimi zakoni (npr. davčni predpisi), ki terjajo od Odvetniške družbe GSP, da v določenih primerih posreduje osebne podatke posameznikov državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje svojih ali njihovih zakonskih obveznosti oziroma pristojnosti.

Za namene lažjega in učinkovitejšega poslovanja, kot na primer za namen lažje in hitrejše komunikacije preko e-pošte in telefona, vas Odvetniška družba GSP zaprosi za podajo privolitev v obdelavo vaših osebnih podatkov (e-naslova in telefonske številke) v te namene. V teh primerih bo vaše osebne podatke obdelovala zgolj v okviru obsega vaše privolitve in zgolj za namene, v katere boste privolili. Tako pridobljene osebne podatke bo obdelovala do preklica vaše privolitve oziroma do prenehanja namena, za katerega so bili zbrani (npr. s prenehanjem pogodbenega razmerja, preneha tudi potreba po obveščanju o prejetih sodnih pošiljkah).

Na podlagi vaše privolitve bo Odvetniška družba GSP o vas zbirala tudi osebne podatke, ki jih ji boste posredovali preko kontaktnega obrazca na njeni spletni strani www.gsp.si. Tudi v teh primerih bo vaše osebne podatke obdelovala zgolj v okviru obsega vaše privolitve in zgolj za namen, za katerega je oblikovan kontaktni obrazec (to je odgovor na zastavljeno vprašanje). Tako pridobljene osebne podatke bo obdelovala do prenehanja namena, za katerega so bili zbrani, to je do odgovora na vaše povpraševanje.

V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov potrebna za uveljavljanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz določenega pogodbenega razmerja, kot je delovno razmerje ali izvajanje naročenih odvetniških storitev (obdelava na podlagi pogodbe), ter kadar je zagotovitev osebnih podatkov Odvetniški družbi GSP zakonska obveznost vas ali Odvetniške družbe GSP, morate zagotoviti te osebne podatke. V primeru, da teh osebnih podatkov ne zagotovite, z Odvetniško družbo GSP ne morete skleniti pogodbe, kar pomeni, da Odvetniška družba GSP za vas ne bo opravila nobenih storitev oziroma ne bo sklenila delovnega razmerja z vami.

Odvetniška družba GSP lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva, razen kadar nad takimi njenimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa, bo Odvetniška družba GSP vedno opravila presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov. Primer zakonitega interesa Odvetniške družbe GSP je npr. uveljavljanje, izvajanje ali obramba pravnih zahtevkov Odvetniške družbe GSP – dokler ne boste v celoti poravnali računa za opravljene storitve, bo Odvetniška družba GSP na podlagi navedenega zakonitega interesa obdelovala vaše osebne podatke – do poplačila. Odvetniška družba GSP si pridržuje tudi pravico do odpovedi pooblastila ter do celotnega poplačila za opravljene storitve. Tudi v tem primeru bo Odvetniška družba GSP vaše osebne podatke na podlagi lastnega zakonitega interesa, kljub odpovedi pooblastila, obdelovala do celotnega poplačila.

Zaradi lastne organiziranosti dela Odvetniška družba GSP posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Odvetniške družbe GSP, v mejah njenega pooblastila (kot je definiran v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti ter s pogodbo med Odvetniško družbo GSP in posameznim pogodbenim obdelovalcem.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Odvetniška družba GSP, so npr. računovodski servis, vzdrževalci IT sistemov in ponudniki storitev v oblaku in e-pošte (Dropbox, Gmail).

Odvetniška družba GSP ne bo posredovala vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

Odvetniška družba GSP osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA, katerim Odvetniška družba GSP omogoča vpogled v osebne podatke (npr. Dropbox, Gmail, Google), v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljajo spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjujejo, da so pridobili certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework).

Odvetniška družba GSP bo osebne podatke obdelovala v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja.

Osebne podatke obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, še posebej, ko je obdelava osebnih podatkov potrebna v okviru sklenitve oziroma izvedbe pogodbe, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov predpisan z zakonom. V teh primerih Odvetniška družba GSP podatke hrani v skladu z zakonskimi določili.

S pisno zahtevo, poslano na naslov: Odvetniška družba Grilc, Starc in partner, o. p., d. o. o., Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško, ali na e-naslov: info@gsp.si, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim, ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dano privolitev v obdelavo osebnih podatkov kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov: Odvetniška družba Grilc, Starc in partner, o. p., d. o. o., Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško; ali na e naslov: info@gsp.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si), če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Vsaka sprememba te politike bo objavljena na spletni strani Odvetniške družbe GSP. Z uporabo storitev Odvetniške družbe GSP in njene spletne strani, posameznik potrjuje, da je seznanjen s celotno vsebino te politike zasebnosti in njenimi spremembami ter se z našo politiko zasebnosti strinja.

Ta politika zasebnosti je objavljena na spletni strani Odvetniške družbe GSP in dostopna na sedežu Odvetniške družbe GSP, ter velja pa od 1. 1. 2020 dalje.

Zadnja revizija: 1. 1. 2020

Odvetniška družba Grilc, Starc in partner, o. p., d. o. o.
Datum: 1. 1. 2020

Naše storitve, nasveti in priporočila so usmerjeni v izvensodno premagovanje sporov in urejanje zadev po mirni poti. Sodne postopke razumemo kot zadnje in skrajno pravno sredstvo za zaščito interesov naših strank. Poslužujemo se jih, ko so vsa druga pravna sredstva in poti izčrpane.
CELOVITA PODPORA GOSPODARSKEMU SEKTORJU
Stopite v stik z nami in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

SEDEŽ DRUŽBE
Cesta krških žrtev 135c, 8270 Krško
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 365 713

PODRUŽNICA LJUBLJANA
Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana
E: info@gsp.si
T.: +386 (0)59 365 710 | F.:+386 (0)59 014 023

Scroll to Top